icoontje 'dyslexie en andere leerproblemen'Aanpak van dyslexie op school

Op veel scholen wordt voor dyslectische leerlingen het STICORDI-principe toegepast: STImuleren, COmpenseren, Remediëren en DIspenseren.

Hierdoor kunnen leerlingen met dyslexie toch meevolgen in klas. Met dit systeem wordt zowel het leesprobleem zelf als de neveneffecten ervan (mogelijke achterstand door te weinig lezen) aangepakt.

Sensotec stelt daarbij een aantal hulpmiddelen voor die deze aanpak ondersteunen en die ook in andere situaties (thuis, voor volwassenen op het werk,…) kunnen ingezet worden.

STICORDI

STImuleren, COmpenseren, Remediëren en Dispenseren.

Met dit systeem wordt zowel het leesprobleem zelf als de neveneffecten ervan (mogelijke achterstand door te weinig lezen) aangepakt.

Aanpak van het leesprobleem zelf:

Logopedisten zijn het best opgeleid om gespecialiseerde lees- en schrijftherapie te geven en zorgen voor een evenwicht tussen remediëren en compenseren. De zorgcoördinator speelt een belangrijke rol bij de transfer van de aangeleerde lees-en schrijfvaardigheden naar de schoolsituatie en het coördineren van de compenserende, stimulerende en dispenserende maatregelen.

twee meisjes met schrift en laptop, volwassene kijkt mee op het scherm

Remediëren:

De problemen verhelpen door die aspecten van het lezen, die de leerling slecht of matig beheerst verder te ontwikkelen (bijv. auditieve deelvaardigheden trainen, grafeem – foneemkoppeling, al dan niet computerondersteund).

Compenseren:

Men gaat uit van de sterke kanten aan de leesvaardigheid van de leerling en probeert door middel van de verdere ontwikkeling daarvan de leesvaardigheid van de leerling te verbeteren (bijv.: een spellende lezer kan meestal heel goed auditief synthetiseren: men kan deze vaardigheid benutten en het synthetiseren van grotere woorddelen (klankgroepen) trainen ifv. van het stimuleren van de directe woordherkenning).

Indirecte aanpak (neveneffecten van het leesprobleem beperken):

Stimuleren:

Het bevorderen van de leesmotivatie en het vergroten van de motivatie voor het leren door te werken aan het leergedrag en de werk- en studiehouding van de leerling (bijv. via zelfinstructietraining: ‘leren leren’).

Dispenseren:

Maatregelen nemen, die het mogelijk maken om activiteiten, waarbij lezen een rol speelt op een andere manier vorm te geven, te vermijden en/of te vergemakkelijken. (Bijv. mondeling examen ipv. schriftelijk, meer tijd geven voor examens, aangepaste dictees, geen punten aftrekken voor spellingsfouten in andere opdrachten, het gebruik van compenserende software toelaten, ...)